Corsa Consultancy

Belangrijke wijzigingen in het Sociaal Strafwetboek vanaf 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Sociaal Strafwetboek, ingevoerd door de wet van 15 mei 2024.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste veranderingen:

Verdubbeling van de boetebedragen voor sancties van niveau 3:
Strafrechtelijke geldboete: tussen 1.600 EUR en 16.000 EUR (na toepassing van de opdeciemen).
Administratieve geldboete: tussen 800 EUR en 8.000 EUR (na toepassing van de opdeciemen).

Verhoging van de maximumbedragen voor sancties van niveau 4:
Strafrechtelijke geldboete: maximum 56.000 EUR (na toepassing van de opdeciemen).
Administratieve geldboete: maximum 28.000 EUR (na toepassing van de opdeciemen).

Verhoging van het sanctieniveau voor bepaalde inbreuken:
Betaling van het loon.
Terugbetaling van verplaatsingskosten.
Inhoud van de loonfiche.
Inhoud van de individuele rekeningen.

Verlaging van het sanctieniveau onder bepaalde voorwaarden:
Maatregelen voor openbaarmaking inzake feestdagen.
Inhoud van het arbeidsreglement.
Terbeschikkingstelling van de individuele rekening aan inspectiediensten.
Overzending van de sociale balans aan de NBB.

Nieuwe inbreuken toegevoegd:
Glijdende uurroosters en tijdregistratiesystemen.
Toekenning van ecocheques.
Toekenning van een vergoeding voor werkkledij.
Bezorging van arbeidsgereedschap.
Aflevering van de loonfiche.

Invoering van een nieuwe sanctie:
Uitsluiting om deel te nemen aan overheidsopdrachten of concessies in bepaalde gevallen en onder specifieke voorwaarden.

Deze wijzigingen zijn gedetailleerd vastgelegd in de wet van 15 mei 2024 houdende wijziging van het sociaal strafrecht en diverse arbeidsrechtelijke bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 juni 2024. Voor meer informatie, raadpleeg de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.