Corsa Consultancy

Binnenkort versteviging van Het sociaal strafwetboek

Het Sociaal Strafwetboek, dat van kracht werd in 2011, consolideert alle regels met betrekking tot de verplichtingen en bevoegdheden van sociaal inspecteurs, de administratieve geldboetes van de FOD WASO, de toepasselijke straffen en de overtredingen die worden bestraft met sancties, in één document.

Dit wetboek voorziet in vier niveaus van sancties, afhankelijk van de ernst van de overtreding: niveau 1 omvat enkel een administratieve geldboete, terwijl de drie andere niveaus strafrechtelijke sancties omvatten.

Een wetsvoorstel wijzigt het Sociaal Strafwetboek om de strijd tegen sociale fraude effectiever te maken.
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het wetsvoorstel?
Verhoging van geldboetes voor ernstige overtredingen

De geldboetes voor overtredingen van niveau 3 worden verdubbeld. Voor de ernstigste overtredingen, die van niveau 4, worden de maximumbedragen van zowel de strafrechtelijke als de administratieve boetes met respectievelijk € 1.000 en € 500 verhoogd.

Voorziene sanctieniveaus en straffen vóór en na de hervorming:

(*) De geldboetes zullen worden verhoogd met opdeciemen, wat in de praktijk neerkomt op een vermenigvuldiging met 8.
1. Als (minimum)lonen niet worden betaald of te laat worden betaald, zal er een aanzienlijk strengere bestraffing worden toegepast.
2.
Een zwaardere straf kan worden opgelegd wanneer de voorschriften met betrekking tot de kennisgeving en informatieverstrekking bij collectief ontslag worden geschonden.

3. Er zal strenger worden opgetreden tegen het gebruik van bedreigingen en geweld tegen sociaal inspecteurs.

Bovendien wordt de oprichting van een onafhankelijk wetenschappelijk comité voorzien, dat advies zal geven en aanbevelingen zal doen voor de bestrijding van sociale fraude en sociale dumping door de SIOD. Deze adviezen zullen bijdragen aan de verfijning van de acties en strategieën van de inspectiediensten.

Bron: Persbericht van 15 maart 2024 van vice-eersteminister en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne. Bron: Besox, erkend sociaal secretariaat (onze partner)