Corsa Consultancy

Jaarlijks Vrijstellingsplafond voor de Fietsvergoeding: Nieuw Bedrag!

Verhoogde Vrijstelling voor de Fietsvergoeding

De kilometervergoeding die wordt betaald aan een werknemer of bedrijfsleider voor woon-werkverplaatsingen met de fiets, gemotoriseerde fiets of speed pedelec, is binnen bepaalde grenzen en onder voorwaarden vrijgesteld van belasting.

Op 1 januari 2024 werd het maximale vrijgestelde bedrag verhoogd van € 0,27 naar € 0,35 per afgelegde kilometer. Tegelijkertijd werd een jaarlijks plafond ingevoerd, aanvankelijk vastgesteld op € 2.500.

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024 is dit jaarlijkse plafond nu verhoogd tot € 3.500.

Deze vrijstelling wordt automatisch toegepast op de bedrijfsvoorheffing. Het jaarlijkse plafond wordt gecontroleerd per werknemer en per werkgever. Als een van deze plafonds wordt overschreden, wordt het overschrijdende deel beschouwd als belastbaar loon en moet de fietsvergoeding worden vermeld op de fiscale fiches.

Voor de personenbelasting wordt het jaarlijkse plafond gecontroleerd per belastingplichtige en per belastbare periode (kalenderjaar).

Het nieuwe plafond geldt ook voor de sociale vrijstelling.

Bronnen:
Wet van 12 mei 2024 houdende diverse fiscale bepalingen, BS 29.05.2024
Koninklijk Besluit van 15 mei 2024 tot wijziging van de bedrijfsvoorheffing, BS 28.05.2024
Koninklijk Besluit van 21 maart 2024 tot aanpassing van artikel 19, § 2, 16°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende het basisbedrag en het plafond van de kilometervergoeding, BS 29.03.2024