Corsa Consultancy

Laatste kans: dien uw loonbonus (cao90) binnen de vier dagen in!

nog tot eind april

Loonbonusplannen die een referentieperiode van een volledig kalenderjaar bestrijken, moeten uiterlijk eind april worden ingediend.

Bedrijven met een vakbondsafvaardiging dienen het bonusplan via een specifieke collectieve arbeidsovereenkomst (cao) in te dienen, in overeenstemming met de cao-wetgeving.

In bedrijven zonder vakbondsafvaardiging kan de loonbonus worden ingevoerd via een cao of een toetredingsakte, afhankelijk van de keuze van de werkgever. De invoering via een toetredingsakte verloopt in twee stappen:

De eerste stap vereist dat de werkgever de betrokken werknemers informeert over de specifieke plannen en hen gedurende vijftien dagen de gelegenheid geeft om opmerkingen te noteren in een register. Werknemers kunnen ook direct hun opmerkingen indienen bij de inspectie Toezicht op de Sociale Wetten. Alleen als er opmerkingen zijn geregistreerd, moet het register worden overgedragen aan het Toezicht op de Sociale Wetten.

In de tweede stap wordt de toetredingsakte ter goedkeuring voorgelegd aan de griffie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO). Daarna voert het Paritair Comité een vorm- en marginaal toetsing uit, en heeft het twee maanden de tijd om een besluit te nemen. Indien er geen besluit wordt genomen, zal een ambtenaar van de FOD WASO binnen een maand een uitspraak doen over de goedkeuring van het plan.
Opmerking: Een onderneming is niet verplicht om een bonusplan met een referentieperiode van één jaar in te dienen. Een werkgever kan ook later in het jaar besluiten om een bonusplan in te dienen, mits de referentieperiode van dit plan ten minste drie maanden bedraagt.

Wat is een cao90 loonbonus?

De loonbonus CAO90, ook bekend als de “niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen”, is een vorm van bonusregeling in België die bedrijven toestaat hun werknemers extra te belonen op basis van de collectieve prestaties. Deze bonussen zijn gekoppeld aan de resultaten of doelstellingen die vooraf zijn vastgesteld en objectief meetbaar zijn, zoals het behalen van een bepaalde omzet, winst, of productiviteitsniveau. Het belangrijkste voordeel van de loonbonus CAO90 is dat deze voordelen onder bepaalde voorwaarden fiscaal gunstiger zijn zowel voor de werkgever als de werknemer.

De CAO90 regeling biedt de mogelijkheid om werknemers een bonus toe te kennen die, tot een bepaald plafond, vrijgesteld is van gewone sociale zekerheidsbijdragen en belastingen, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor zowel werkgevers als werknemers. Om deze bonus te implementeren, moeten bedrijven een specifiek plan opstellen en indienen. Dit kan gedaan worden via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) bij ondernemingen met een vakbondsafvaardiging, of via een toetredingsakte bij ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging.