Corsa Consultancy

Verkiezingen op zondag 9 juni: wat als jouw medewerker moet werken?

het vervullen van de kiesplicht

Op 9 juni 2024 vinden de verkiezingen plaats voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Vlaams of Brussels Parlement, en het Europees Parlement. Dit roept de vraag op: wat als jouw werknemer op de dag van de verkiezingen moet werken?

Afwezigheid om te stemmen

Werknemers die zich door hun werk niet tijdig naar een stembureau kunnen begeven, mogen afwezig blijven van het werk om aan hun kiesplicht te voldoen. Het is belangrijk te weten dat de werknemer tijdens deze afwezigheid geen recht heeft op loon. Wel kunnen werkgever en werknemer overeenkomen om verlofuren op te nemen.

Stemmen via volmacht

Werknemers die op de verkiezingsdag moeten werken, kunnen er ook voor kiezen om via volmacht te stemmen. De werkgever moet dan een attest overhandigen dat bevestigt dat de werknemer vanwege beroepsredenen niet naar het stembureau kan gaan. Dit attest moet bij het volmachtformulier worden gevoegd, dat beschikbaar is via Stemmen met een volmacht | Verkiezingen België 2024 – FOD Binnenlandse Zaken of bij de dienst Bevolking van de gemeente waar de kiezer is ingeschreven.

Niet stemmen

Niet stemmen, ook niet via volmacht, is alleen mogelijk als de werkgever via een attest bevestigt dat de aanwezigheid van de werknemer op het werk absoluut vereist is.

Zetelen in een stem-of telbureau

Werknemers hebben het recht om afwezig te blijven van het werk om te zetelen als voorzitter, bijzitter of secretaris in een stem- of telbureau. Werkgevers kunnen dit niet verbieden. Het recht op klein verlet met behoud van loon voor verkiezingsverplichtingen ziet er als volgt uit:

Vrijstelling van zetelen

Een werknemer kan alleen worden vrijgesteld van het zetelen in een stem- of telbureau als hij een wettige reden heeft. Dit begrip is niet wettelijk gedefinieerd en moet geval per geval worden beoordeeld door de voorzitters van de stembureaus. De bijzitters kunnen altijd gefundeerde beroepsredenen aanvoeren, die geattesteerd kunnen worden door de werkgever.

Voor meer informatie over de rechten en plichten van werknemers en werkgevers op de verkiezingsdag, kunt u terecht op de website van Besox.